Hồi đó, nếu như bạn hỏi tôi rằng tôi có phải người trì hoã ...

Read More

Xem phần 1: Tại sao người trì hoãn lại trì hoãn? Sự trì hoãn: ...

Read More

Sự trì hoãn (pro-cras-ti-na-tion |prəˌkrastəˈnāSHən, prō-|) danh từ: là hành động của việc trì ...

Read More