Đại hiệp bán hàng, quên trả tiền cà phê

Bài này viết về lần tôi sử dụng kỹ năng copywriting để tranh giải đi ăn buffet ở khách sợn Nô-Vô-Teo, bang chủ ra đề “Định nghĩa S3 là gì (tôi làm việc tại www.s3co.vn) trong 1 câu, 1 đoạn và 1 tờ A4″. Các phòng ban ở công ty đều tham gia, tôi được nhiều …